Prejsť na obsah

Informacna povinnost pri spracovani osobnych udajov

Informácie > Všeobecné > Informacie OZ
Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov
Občianske združenie Diabetikinfo.sk, so sídlom Orechový rad č.5, IČO:42173035, zapísaná v Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky číslo spisu VVS/1-900/90-34191, zastúpená: Ľubica Pilková – predseda občianskeho združenia, kontaktné údaje: email pilkova@diabetikinfo.com, telefónne číslo 0907715281 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) s oznámením nižšie uvedených informácií.
Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu,  o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.
1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Diabetikinfo.sk
Sídlo: Orechový rad 5, 821 05 Bratislava                       
IČO:   42173035                        
Práva forma:  Občianske združenie          
Zapísaný:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky               
Zastúpený:   Ľubica Pilková            
kontaktné údaje: pilkova@diabetikinfo.com    , telefónne číslo: 0907715281
2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Účel:   prihláška na aktivity OZ diabetikinfo
Právny základ: § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.
3.     Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy a predzmluvných vzťahov.
4.     Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
·   požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
·   na opravu osobných údajov,
·   na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
·   spracúvania osobných údajov,
·   namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
·   podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu pilkova@diabetikinfo.com, telefónne číslo: 0907 715 281, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách
Návrat na obsah